GENRES இன்அனைத்து மங்காக்கள்

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் கசப்பான இனிப்பு

3

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் கணக்கிடும் நாள்

5

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தூய்மையற்ற காதல்

3.1

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சி புல்லி

4.3

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் சந்தோஷமான முடிவு

4

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு இரவுக்கு மேல்

3
அத்தியாயம் 4 நவம்பர் 7
அத்தியாயம் 3 நவம்பர் 7
x