3.8
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
கி.பி 3000 க்கு பயணம் செய்யுங்கள் சராசரி 3.8 / 5 வெளியே 11
ரேங்க்
72 வது, இது 17.9 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது