3.4
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
பாஸ்ஸி தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பி.எல்.மெயில் செய்தார் சராசரி 3.4 / 5 வெளியே 12
ரேங்க்
65 வது, இது 39.3 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது