3.6
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
வாரிசு இங்கே: அமைதியாக இரு, பள்ளி இளவரசன்! சராசரி 3.6 / 5 வெளியே 9
ரேங்க்
69 வது, இது 17.8 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது