4.2
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
தேவி உருவாக்கும் முறை சராசரி 4.2 / 5 வெளியே 9
ரேங்க்
67 வது, இது 64.5 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது