3.7
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
வைரஸ் காதலி (என் காதலி ஒரு ஜாம்பி) சராசரி 3.7 / 5 வெளியே 10
ரேங்க்
25 வது, இது 37.8 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது