2.8
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
உணர்வற்ற தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் ஒப்பந்தம் சராசரி 2.8 / 5 வெளியே 6
ரேங்க்
55 வது, இது 22.1 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது